Välkomna till årsmöte för
Nattfari islandshästförening
2018

Söndag 25 februari
Kl; 15,00
Plats: Studiefrämjandets lokaler på
Portalgatan 2 i Uppsala
 
Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte för Nattfari Islandshästförening.
 
Vi startar kl 15,00 med föreläsning av
Ronnie Andersson
om Mental träning

 
Vi bjuder på smörgåstårta med the och kaffe.
Anmälan till info@nattfari.com senast 21 feb.
Skriv in allergier mm i anmälan.
Dokument som hör till årsmötet finner ni till höger.

 

VARMT VÄLKOMNA


Information:
Ett årsmöte genomförs enligt stadgar och så här ser det ut för Nattfari:

5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Fastställande av röstlängd för mötet
6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Fastställande av medlemsavgift i föreningen för nästföljande år
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av

a. föreningens ordförande för en tid av ett år;
b. vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Hälften av ledamöterna väljs vartannat år.
c. suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d. 2 revisorer jämte 1 suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f. ombud till riksmötet samt suppleanter till dessa
g. ombud till övriga möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
16. Övrig information
17. Mötets avslutande

När du kommer på ett årsmöte hos Nattfari får du alltid lyssna på en intressant föreläsning.
2018 kommer Ronnie Andersson hålla föredrag om mental träning.

Inför årsmötet: