ÅRSMÖTE 2020
Nattfari tackar alla som deltog på årsmötet
den 12 februari 
Tack till  Marie Löventhal och Karin Mellin som genomförde årsmötet med bravur.


Protokoll från mötet finns  till höger.
 

Ur stadgarna:
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.


Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt (mail). Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
(Nattfari har beslutat att det är hemsidan tillsvidare)
När du kommer på årsmöte hos Nattfari får du alltid träffa trevliga medlemmar och äta gott fika.

Årsmötet: