ÅRSMÖTE 2024

Nattfari tackar alla som deltog på vårt  årsmöte
2024.

Tack till  Marie Löwenthal och Anna Jansson
som genomförde årsmötet.

Protokoll från mötet finns  till höger.

Mvh Nattfaris styrelse

Ur stadgarna:
3 kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet innehållande tid och plats ska av styrelsen senast fem veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. 

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet

Förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt.

Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i förslaget till föredragningslistan.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
(Nattfari har beslutat att det är hemsidan tillsvidare)
När du kommer på årsmöte hos Nattfari får du alltid träffa trevliga medlemmar och äta gott fika.

Årsmötesprotokoll

Årsmötets punkter

Dokument inför årsmötet