ÅRSMÖTE 2025
Välkomna på årsmöte 
Var och  när
Kom ihåg att du är välkommen att lämna in motioner till årsmötet men att det ska göras i god tid före årsmötet så styrelsen hinner ta ställning till dem.
Information finns nedan om tidpunkter inför årsmötet.

Mvh Nattfaris styrelse

Ur stadgarna:
3 kap Årsmöte
1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet innehållande tid och plats ska av styrelsen senast fem veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. 

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet

Förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt.

Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i förslaget till föredragningslistan.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
(Nattfari har beslutat att det är hemsidan tillsvidare)
När du kommer på årsmöte hos Nattfari får du alltid träffa trevliga medlemmar och äta gott fika.

Årsmötets punkter

Dokument inför årsmötet

Kommer någon veka före årsmötet så man kan vara uppdaterad på mötet.

Årsmötesprotokoll

Kommer en stund efter årsmötet då alla påskrifter finns på protokollet.