Stadgar

Stadgar för
NÁTTFARIS ISLANDSHÄSTFÖRENING
Stadgarna fastställda/ändrade vid årsmöte den 2019-02-13
 
Stadgarna har upprättats enligt Svenska Islandshästförbundets stadgemall
version 2015-12-01
 
SIF:s STADGEMALL FÖR ISLANDSHÄSTSFÖRENINGAR 1.0
(Fastställd av Svenska Islandshästförbundets styrelse den 29 november 2015)

Innehåll

SIF:s STADGEMALL FÖR ISLANDSHÄSTSFÖRENINGAR 0.1. 1

1 kap Allmänna bestämmelser. 3

1 §  Ändamål 3

2 §  Föreningens namn m.m. 3

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m. 3

4 §  Beslutande organ. 3

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår. 3

6 §  Firmateckning. 3

7 §  Stadgeändring. 4

8 §  Tvist/skiljeklausul 4

9 § Upplösning av föreningen. 4

2 kap Föreningens medlemmar. 4

1 §  Medlemskap. 4

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter. 5

3 §  Medlems deltagande i tävlingsverksamhet. 5

4 §  Utträde. 5

5 §  Uteslutning m.m. 5

6 § Överklagande. 6

7 § Medlemskapets upphörande. 6

3 kap  Årsmöte. 6

1 §  Tidpunkt och kallelse. 6

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. 6

3 §  Sammansättning och beslutförhet. 6

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. 6

5 §  Ärenden vid årsmötet. 6

6 §  Valbarhet. 7

7 §  Extra årsmöte. 7

8 §  Beslut och omröstning. 8

9 §  Ikraftträdande. 8

4 kap  Valberedning. 8

1 §  Sammansättning. 8

2 §  Åligganden. 8

5 kap  Revision. 8

1 §  Revisorer och revision. 8

6 kap  Styrelsen. 9

1 §  Sammansättning. 9

2 §  Styrelsens åligganden. 9

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning. 9

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten. 10

7 kap  Övriga föreningsorgan. 10

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan. 10

2 §  Instruktioner. 10

3 §  Budget och verksamhetsplan. 10

4 §  Återrapportering. 10

 

1 kap Allmänna bestämmelser

1 §  Ändamål

Náttfaris Islandshästförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska Islandshästförbundet (SIF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) i enhetlighet med SIFs anslutning.

Föreningen är en sammanslutning av för islandshästsporten intresserade med ändamål att främja islandshästens användning på sätt som anges i SIFs stadgar, samt med särskild målsättning att verka för vidgad kännedom om islandshästen och arrangera kurser, tävlingar och andra aktiviteter för Svenska Islandshäst Förbundets medlemmar.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga).Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

2 §  Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Náttfaris Islandshästförening.

Föreningens organisationsnummer är 802427-7256.

Föreningen har sin hemort/säte i Tierps kommun.

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Genom medlemskap i SIF blir förening även medlem i Upplands idrottsförbund samt i Upplands distriktsförbund - islandshäst.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF, SIF eller vederbörande SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

 

4 §  Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

 

6 §  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till styrelseledamöter eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Delegering skall ske på årsmöte.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

 

7 §  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra), eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, hållna med minst en månads mellanrum.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

8 §  Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SIF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SIF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra följande årsmöten, hållna med minst en månads mellanrum. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt islandshästsportfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SIF.

 

2 kap Föreningens medlemmar

1 §  Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.

 

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §,
har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.


 

3 §  Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs SIF:s godkännande.

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till SIF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om SIF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

4 §  Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift trots påminnelse får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

5 §  Uteslutning m.m.

Medlem får uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning kan även begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SIF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap  Årsmöte

1 §  Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 §  Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen inte företrädas av ombud.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
att medlemskap har beviljats före årsmötet; och
att medlemsavgifter har betalats före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslistan
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Fastställande av medlemsavgift i föreningen för nästföljande år
Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Val av
föreningens ordförande för en tid av ett år;
vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Hälften av ledamöterna väljs vartannat år.
suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
2 revisorer jämte 1 suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
ombud till riksmötet samt suppleanter till dessa
ombud till övriga möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
Val av firmatecknare för styrelsen
Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Övrig information
Mötets avslutande

6 §  Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7 §  Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 §  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 §  Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap  Valberedning

1 §  Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 §  Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

 

5 kap  Revision

1 §  Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda i god tid före årsmötet.

Revisorerna ska granska föreningens verksamhet och styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse i god tid före årsmötet.

6 kap  Styrelsen

1 §  Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 4 och högst 6 ytterligare ledamöter, varav minst 1 skall vara ungdomsansvarig och lägst 2 och högst 4 suppleanter. Styrelsen ska helst bestå av både kvinnor och män.

Styrelsen ska inom sig utse de befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

 

2 §  Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, SIF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
verkställa av årsmötet fattade beslut,
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
ansvara för och förvalta föreningens medel,
fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

 

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap  Övriga föreningsorgan

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Årsmöte och styrelse får vid behov inrätta kommittéer och arbets- och projektgrupper.

2 §  Instruktioner

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

3 §  Budget och verksamhetsplan

Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

4 §  Återrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.

 

 

RF:s STADGAR (utdrag)

1 kap     Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Idrottens verksamhetsidé

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision

Svensk idrott - världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

 

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .

1 §*
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.

 Här kan du ladda hem stadgarna